กรณีผลิตภัณฑ์เกิดความเสียหายระหว่างการจัดส่ง และผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาจากการผลิตของบริษัทฯ